پاسخ مسابقه روزانه 21 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 21 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 21 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 26 آذر 1400

در روایات به کدام گزینه اشاره گردیده است؟

 اسرافیل آخرین کسی است که از جانب خدا قبض روح می‌گردد

 «عزرائیل» آخرین کسی است که از جانب خدا قبض روح می‌گردد.

 در روایات از «اسرافیل» به صراحت نام برده نشده است

 الف و ب

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 26 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 17:58 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 20 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 20 آذر

شروع مسابقه: شنبه، 20 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 26 آذر 1400

این جمله از کیست؟(هرکس زبان جبرئیل را بفهمد زبان همه مرغان را می‌فهمد.)

 سهروردی

 صدرالدین شیرازی

 ملاصدرا

 احمد غزالی

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 26 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 17:54 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 18 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 18اذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 18 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

این جمله از کیست(جبرئیل واسطۀ وجود و منشأ معرفت نفوس انسانی است.)

 ابن سینا

 شیخ اشراق

 ملاصدرا

 سهروردی

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 10:6 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 17 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 17 اذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 17 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

تفاوت «رسول»، «نبی» و «امام» از نظر کیفیت نزول جبرئیل را بیان فرمایید؟

 رسول و نبی فقط او را در خواب می‌بینند و امام فقط صدایش را می‌شنود

 رسول و امام جبرئیل را می‌بیند ،و نبی فقط صدایش را می‌شنود

 رسول جبرئیل را می‌بیند ، نبی او را در خواب می‌بیند و امام فقط صدایش را می‌شنود

 رسول جبرئیل را می‌بیند ، نبی و امام فقط صدایش را می‌شنوند

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:54 ] [ سید ]
[ ]

مسابقه روزانه 16ذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 16 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

جبرئیل بعد از پیامبر با کدام معصوم در ارتباط بوده است؟

 با هیچ معصومی در ارتباط نبوده است

 با همه ی معصومین در ارتباط بوده است

 با حضرت علی(ع) و فاطمه(س) در اتباط بوده است

 فقط با 5 تن آل عبا در ارتباط بوده است

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:41 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 15 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 15 آذر

شروع مسابقه: دوشنبه، 15 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

برخی روایات نشانه‌ی برتری سه فرشته دیگر بر جبرئیل را کدام گزینه می دانند؟

 سن سه سال سه فرشته ی دیگر از جبرئیل بیشتر می باشد

 تمام کارهایی که جبرئل می تواند انجام دهد را می توانند انجام بدهند

 سه فرشته دیگر به زمین نزول نمی کنند

 هیچکدام

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:28 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 14 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 14 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 14 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

در کدام گزینه جبرئیل به پیامبر(ص)کمک کرده است؟

 توطئه قتل پیامبر(ص)

 جنگ جنین

 فتح خیبر

 جنگ احد

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 9:16 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 13 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 13 آذر

شروع مسابقه: شنبه، 13 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 19 آذر 1400

کدام گزینه در مورد ظاهر شدن جبرئیل هنگام نزول وحی صیحیح نیست؟

 گاهی به صورت امیر المو منین ظاهر می گشت .

 گاهی در شکل حقیقی خودش ظاهر می شد

 گاهی به شکل جوانی خوش‌روی، ظاهر می شد.

 گاهی به صورت نامرئی ظاهر می‌شد.

 لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 18 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 8:54 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 12 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 12 آذر

شروع مسابقه: جمعه، 12 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

عالمان شیعه کدام گزینه را با مقام عصمت پیامبر(ص) سازگاری نمی دانند؟

 
 
 
 
 
 

 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 18:55 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 11 آذر1400 راسخون

مسابقه روزانه 11 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 11 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

در مورد خان الامین کدام گزینه صحیح است؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 18:24 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 10 آبان 1400 راسخون

مسابقه روزانه 10 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 10 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام جمله در مورد جبرائیل نصحیح می باشد.؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:34 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 9 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 9 آذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 9 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام گزینه به جایگاه و منزلت ویژۀ جبرئیل اشاره دارد؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:26 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 8 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 8 آذر

شروع مسابقه: دوشنبه، 8 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

کدام گزینه در معنای لغوی جبرئیل صحیح نیست؟
 
 
 
 
 
 
 
 

لینک جواب مسابقه

 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:12 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 7 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 7 آذر

شروع مسابقه: يکشنبه، 7 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

پاسخ عالمان شیعه به کسانیکه قائلند فرشتگان عصمت ندارند چیست؟
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 


برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 13:53 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 6 آذر 1400 راسخون

شروع مسابقه: شنبه، 6 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 12 آذر 1400

در مورد بال های فرشتکان کدام نظریه صحیح نیست؟

 
 
 
 
 
 
 
 برچسب‌ها:
[ جمعه 12 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 12:50 ] [ سید ]
[ ]

مسابقه بزرگ کتابخوانی - هفته کتاب 1400

مسابقه بزرگ کتابخوانی - هفته کتاب 1400
مسابقه بزرگ کتابخوانی - هفته کتاب 1400

لینک مسابقهبرچسب‌ها:
[ پنج شنبه 11 آذر 1400برچسب:کتابخوانی, ] [ 11:14 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 5 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 5 آذر

شروع مسابقه: جمعه، 5 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

کدام گزینه در مورد شکل و ظاهر فرشتگان صحیح می باشد؟

 جبرئیل بر پیامبر اکرم(ص) به صورت حضرت عیسی نازل شد

 عزرائیل بر پیامبر اکرم(ص) به صورت دحیه کلبی نازل شد

 روح‌الامین در صورت یوسف به مریم نازل شده است

 فقط پیامبر ملائکه را به صورت اصلی خودشان دیده است.

لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 19:58 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 4 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 4 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 4 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

این نقل از کیست؟ فقط فرشتکان وحی و مقرب معصوم هستند؟

 بعضی از شیعیان

 همه ی شیعیان

 همه ی اهل سنت

 بعضی از اهل سنت

لینک پاسخ مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 19:40 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 3 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 3 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 3 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

کدام گزینه از تقسیمات فرشتگان مربوط به ملاصدرا می باشد؟

 نگهبان بهشت،نگهبان جهنم

 کارگزار فرشته وحی ، کارگزار فرشته مرگ

 فرشتگان متصرف در اجسام ،فرشتگان غیر متصرف در اجسام

 فرشتگان عقلی ، فرشتگان زمینی،

لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 19:31 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 2 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 2 آذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 2 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

به ترتیب در ادیان یهودی و مسیحی و زرتشت چگونه از فرشتگان یاد می شود؟

 اهورامزدا - گاهبان انسان - بندگان خدا

 نگاهبان انسان - بندگان خدا _ اهورامزدا

 بندگان خدا - نگاهبان انسان - اهورامزدا

 بندگان خدا - اهورامزدا - نگاهبان انسان

 

لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 19:24 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 1 آذر 1400 راسخون

مسابقه روزانه 1 آذر

شروع مسابقه: دوشنبه، 1 آذر 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

چرا ابن‌عربی فرشتگان عالین (مهیمین) را برتر از بنی‌آدم می‌داند؟

 زیرا فرشتگان هر آنچه را خدا اراده کند اراده می‌کنند

 زیرا سجده بر حضرت آدم بر آنها واجب نبود

 زیرا فرشتگان قوه غضب و شهوت ندارند.

 زیرا ترک اوامر الهی فرشتگان ترک اولی است نه گناه

لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 15:17 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 30 آبان 1400 راسخون

مسابقه روزانه 30 آبان

شروع مسابقه: يکشنبه، 30 آبان 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

نظر علامه طباطبائی در مورد ماهیت فرشتگان چیست؟

 اجسام لطیف و نورانی هستند

 اوصافی دارند که در جسم نمی‌گنجد

 متصور شدن حقیقتی برای انسان به صورتی خاص

 ملائکه از نور آفریده شده‌اند

لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 15:7 ] [ سید ]
[ ]

پاسخ مسابقه روزانه 29 آبان 1400 راسخون

مسابقه روزانه 29 آبان

شروع مسابقه: شنبه، 29 آبان 1400

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 5 آذر 1400

خلقت و آفرینش ملائکه مربوط به چه زمانی می باشد؟؟

 قبل از خلقت پیامبر(ص) و امامان(ع)

 بعد از خلقت حضرت آدم و انبیا اولولعزم

 بعد ازخلقت نور پیامبر(ص) و امامان(ع)

 قبل از خلقت حضرت آدم و انبیا اولولعزم

لینک جواب مسابقهبرچسب‌ها:
[ جمعه 5 آذر 1400برچسب:راسخون, ] [ 14:54 ] [ سید ]
[ ]